Zmiany w wersji INRAtian 4.07 (październik 2010):

 

W tej wersji programu wprowadzono wiele ważnych zmian

 

Pasze:

 1. Powiększenie dopuszczalnej  wartości  BTJE  w paszy do 4000g/kg sm (wcześniej było 600g).
 2. Dodanie możliwości zmiany kodu paszy przy tworzeniu nowej paszy.

Mieszanki:

 1. Dodano możliwość tworzenia mieszanki  na bazie innej już istniejącej.

Dawki:

 1. Poprawka  w obliczeniach efektu substytucji  w dawkach tradycyjnych dla krów mlecznych kiedy wszystkie składniki są ustalone .
 2. Owce  i kozy mleczne: dodano objaśnienia dla tworzenia grup.
 3.  Owca dojona, szczegóły dawki:  poprawa wyliczenia sumy udziałów jednostek wypełnieniowych (JW) w przypadku, gdy:
 4. różne od wartości wyświetlanych  „uzupełnienie JW.”
 5. przekracza zapotrzebowanie
 6. Krowy mleczne, w 12-tym tygodniu laktacji: wyłączony  dostęp do modułu stado i opcji „wpływ treściwa-> mleko”. Domyślnie  ustawione od 13 tygodnia.
 7. Krowy mleczne: korekta przypadku, gdy obliczone rozwiązanie  było  inne niż przyjęte w
 8. Krowy mleczne: zmiana sposobu wyświetlania celu potencjalnej produkcji mleka.  (Na ekranie  ustalania celu dawki teraz można zmieniać aktualną wydajność mleka)

Pastwisko:

 1. Zmiana  określania powierzchni  pastwiska: w ha (przedtem  m2)
 2. Optymalizacja wyglądu ekranu i inne poprawki.
 3. Dla większej przejrzystości  przemieszczono „siatkę” gęstości z zakładki  „wypas”  do okna dostępnego  po naciśnięciu przycisku
 4. W  przypadku utrzymania krów na pastwisku usunięcie możliwości dostępu do modułu „stado” w szczegółach dawki.
 5. Wypełnienie (na szaro) pól nieużywanych w okienku pastwisko/wypas (aby uniknąć  zamieszania z wartościami poprzednio wyświetlanymi)

Analiza wypasu:

 1.  Gdy używamy herbometru  do określania warunków przed wypasem, korekcja wyświetlania pola "powyżej X cm" (wartością  domyślną jest 5 cm). Wcześniej  była wartość pola "powyżej" odpowiadająca ilości biomasy  przy wejściu na kwaterę
 2. W zakładce  «Analiza wypasu», dodanie linii  «Ilość zielonki z hektara»

Pastwisko/ analiza wypasu:

 1. w przypadku określenia wysokości runi na kwaterze   przed wypasem, korekcja średniej dostępności runi, (która nie była obliczana podczas zmian gęstości lub wysokości  trawy)

Bydło opasowe:

 1. zmiana nazwy rasy „Maine-Anjou” na „Rouge des prés”  (= nowa nazwa)

Analiza początku laktacji:

 1. Korekta wyświetlania ilości pasz (w przypadkach dla wielu rozwiązań z wieloma paszami)

Analiza mineralnych:

 1. Korekty dotyczące pokrycia innych mineralnych i mikroelementów, które nie były zawsze brane pod uwagę.

Błędy:

 1.  Korekta niezgodności pomiędzy wartościami w dawce  wyświetlanymi na wykresach, a wartościami podawanymi obok wykresów (gdy wszystkie pasze są  ustalone) – błąd dotyczący przekroczenia PSM

Rozwiązania:

 1. Korekta obliczeń kosztów dawki, które były liczone na podstawie PSM a nie kg brutto pasz (ceny podawane są dla kg paszy)

 

 

Zmiany i nowości w INRAtion wersja 4.06 

 Kompatybilność programu z Windows 7

 

 

 

Zmiany i nowości w INRAtion wersja 4.05

- Poprawki w algorytmach obliczeń dla krów mlecznych
- Usunięty błąd wyświetlania suchej masy w szczegółach dawki (moduł stado), gdy uzupełniano paszą treściwą
- Usunięty błąd w analizie Ca/P dla kóz

 

INRA zaleca uaktulanienie wcześniejszych wersji programu do wersji 4.05

Zmiany i nowości w wersji 4 w porównaniu do wersji 3.3 :

- włączono nową baze pasz z tabel INRA z 2007 roku. Baza dodano nowe pasze, a niektóre wartości starych pasz uaktualniono lub zmieniono. W związku z tym mogą wystąpić problemy przy uaktualnieniu z wcześniejszych wersji programów

- wprowadzono analizę początku laktacji dla krów mlecznych

- wprowadzono analizę wypasu pastwiskowego dla krów mlecznych

- wprowadzono informacje dotyczące BCS przy opisie charakterystyki zaporzebowania

- dodano moduł optymalizacji składu mieszanek treściwych (OptAlim)

- wersja 4 jest aktualnie pozbawiona programu PrevAlim (trwają pracę nad dostosowaniem do nowych baz pasz)

* Moduł pasz:
- Nowa baza pasz objętościowych INRA (opublikowana w 2007r).
- Nowe wartości pasz (m.in. Caabs, K, Cl, aminokwasy egzogenne trawione w jelicie).


* Moduł zwierzę:

- Dodano kozy mleczne.
- Dodano krowy wybrakowane.
- Nowa charakterystyka krów mlecznych (dodano opis kondycji BCS).
- Bydło mięsne: Rozwinięcie niektórych parametrów modelu obliczeń pobrania energii z uwzględnieniem zmiany rozmiaru ramy zwierzęcia.

* Moduł dawka:  Zmiany:
- Wszystkie rodzaje zwierząt: Uwzględniono w dawce i analizie Ca/P składniki przyswajalne (P’abs i Ca’abs)
- Krowa mleczna: Dawki dla krów utrzymywanych w oborze i na pastwisku, krowy mleczne lub zasuszone, analiza początku laktacji, analiza wypasu.
- Kozy mleczne: dawkowanie, moduł stado, analiza treściwa <-> mleko.
- Krowa wybrakowana: dawkowanie.